• Targi Edukacyjne
  Targi Edukacyjne
 • V Ogólnopolskie Zawody Uczelni Wyższych w Ratownictwie Medycznym - zadanie nocne
  V Ogólnopolskie Zawody Uczelni Wyższych w Ratownictwie Medycznym - zadanie nocne
 • SUMwars 2014
  SUMwars 2014
 • SUMwars 2014
  SUMwars 2014
 • SUMwars 2014
  SUMwars 2014
 • Aktywny Dzień Zdrowej Rodziny
  Aktywny Dzień Zdrowej Rodziny
 • Aktywny Dzie Zdrowej Rodziny
  Aktywny Dzień Zdrowej Rodziny
 • Dzie Otwarty Wlk
  Dzień Otwarty WLK
 • Festiwal Wiedzy W Katowicach
  Festiwal Wiedzy w Katowicach
 • Medykalia
  Medykalia
 • Medykalia
  Medykalia
 • Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej

EPS

jpodzorski włącz .

Erasmus Policy Statement 

A

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach przygotowuje do wykonywania zawodu lekarza już od prawie 60 lat. W tym długim czasie Uczelnia ze skromnej jednostki jednowydziałowej rozrosła się do dużych rozmiarów ośrodka akademickiego, który aktualnie kształci ponad 9000 studentów na pięciu wydziałach. Oprócz tradycyjnych kierunków takich jak lekarski czy lekarsko-dentystyczny, SUM kształci również studentów na kierunkach takich jak kosmetologia, biotechnologia czy neurobiologia. Wydziały SUM mieszczą się w największych miastach województwa, a Uczelnia jest organem założycielskim dla 7 szpitali klinicznych, które oferują pacjentom z całego kraju kompleksowe wysokospecjalistyczne świadczenia zdrowotne. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jak każda organizacja działająca w zmieniającym się otoczeniu podkreśla najważniejsze kierunki swojego działania na kolejne lata, a także w sposób elastyczny wychodzi naprzeciw potrzebom rynku pracy, usług zdrowotnych oraz internacjonalizacji. Rozszerzanie form kształcenia na kierunkach prowadzonych w chwili obecnej w SUM oraz rozwijanie współpracy w zakresie kształcenia studentów z innymi uczelniami wyższymi w Unii Europejskiej oraz na całym świecie jest jednym z priorytetów strategii SUM. Powyższy priorytet będzie realizowany poprzez pozyskiwanie coraz większej liczby studentów z zagranicy w ramach zawartych umów międzynarodowych studiujących na pierwszym lub drugim stopniu studiów. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, w związku ze swoją działalnością zawiera umowy z ośrodkami akademickimi na całym świecie. O zawarcie umowy pomiędzy SUM i taką jednostką występuje zainteresowany pracownik lub student/doktorant Uczelni do Prorektora ds. Nauki. Obecnie Uniwersytet współpracuje z Uniwersytetami w Europie zachodniej oraz wschodniej poprzez wymianę studentów oraz pracowników. Kolejnym priorytetem jest tworzenie, z udziałem Uczelni, konsorcjów naukowych, sieci naukowych zwłaszcza w zakresie priorytetowych obszarów badawczych oraz organizowanie interdyscyplinarnych grup badawczych w celu tworzenia centrów naukowych. W zakresie współpracy z innymi uczelniami wyższymi zostaną podjęte działania zmierzające do wprowadzenia kształcenia na makrokierunkach, które stanowią połączenie studiów z zakresu co najmniej 2 dziedzin nauki. W najbliższej przyszłości zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów posiadających wykształcenie z więcej niż jednej dziedziny nauki (np.: medycyny, inżynierii, fizyki, biologii czy informatyki) będzie wzrastać, aby kształcić studentów na powyższych kierunkach konieczne jest nawiązanie współpracy z uczelniami zarówno w kraju jak i zagranicą. Dążenie SUM do osiągnięcia pozycji silnego ośrodka akademickiego, poprawy pozycji w rankingach i pozyskanie najlepszych absolwentów szkół średnich oznacza konieczność zwiększenia stopnia wymiany międzynarodowej studentów i nauczycieli. Uczelnia planuje nawiązać współpracę z jednostkami naukowo-badawczymi oraz uczelniami krajów, z których pochodzą studenci programu anglojęzycznego tj. Tajwan, USA czy Chiny.

B

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach współpracuje z wieloma ośrodkami akademickim nie tylko w Unii Europejskiej. Uczelnia uczestniczy w programie Erasmus od roku akademickiego 2005/2006, od wielu lat wysyła swoich studentów i organizuje szkoły letnie dla studentów z Ukrainy i Rosji. Od 2008 roku, w ramach współpracy trójstronnej pomiędzy Uniwersytetem Technicznym w Monachium, Uniwersytetem w Nicei oraz Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach, organizowana jest corocznie szkoła letnia, która ma na celu nawiązanie kontaktów naukowych pomiędzy naukowcami biorącymi udział w zajęciach oraz integracje środowiska studenckiego z krajów uczestniczących. Wieloletnia współpraca z uniwersytetami w Monachium oraz Nicei zaowocuje wspólnymi projektami badawczymi i szkoleniowymi. SUM planuje, dążąc do osiągnięcia pozycji silnego ośrodka akademickiego, intensyfikację współpracy w ramach projektów szkoleniowych i naukowych. W związku z planem modernizacji szkolnictwa wyższego w Europie, program na lata 2014- 2020 może również być podstawą do rozwoju współpracy z uczelniami uznanymi za potencjalnych partnerów strategicznych. Współpraca taka mogłaby obejmować szerszą niż w ramach Erasmusa wymianę, również w ramach praktyk wakacyjnych, czy wspólnego uczestnictwa w projektach międzynarodowych. Wśród takich projektów można wymienić chociażby: prowadzenie wspólnych kierunków studiów, w tym doktoranckich, oraz aktualizowanie programów nauczania. Ważnym elementem wzmocnienia współpracy międzynarodowej jest również wykorzystanie możliwości czasowego goszczenia w SUM nauczycieli o uznanym dorobku.

C

Cele Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zapisane w strategii Uczelni są tożsame z polityką Unii
Europejskiej w obszarze modernizacji szkolnictwa wyższego w Europie, należą do nich między innymi otwieranie nowych kierunków studiów, rozszerzanie ilości kierunków prowadzonych w języku angielskim oraz pozyskiwanie większej liczby studentów zagranicznych. Powyższe zostanie zrealizowane poprzez rozszerzenie funkcjonującego już na Wydziale Lekarskim w Katowicach kształcenia w języku angielskim oraz uruchomienie kształcenia studentów w języku angielskim na innych wydziałach i kierunkach np. lekarsko-dentystycznym czy farmaceutycznym. Prowadzone przez Uczelnię działania w obszarze badań naukowych będą prowadzić do poprawy jakości wyników badawczych, czego odzwierciedlenie będzie wyższa pozycja w uznanych rankingach. Prowadzone badania będą miały też bezpośrednie przełożenie na udoskonalenie procesów dydaktycznych. Wprowadzenie na zajęciach ze studentami nowoczesnych metod prezentacji z wykorzystaniem technik ICT oraz symulacji medycznej (w 2012 roku SUM otworzył jeden z najnowocześniejszych ośrodków symulacji medycznej w Europie – Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej) są jednymi z celów SUM do poprawy jakości kształcenia. Jednym z najważniejszych celów rozwoju nauki w SUM jest zwiększenie zaangażowania sektora przemysłowego w finansowanie projektów, w szczególności tych badań o charakterze aplikacyjnym ukierunkowanych na bezpośrednie zastosowanie w gospodarce. Jest to także jeden z ważniejszych parametrów oceny jednostek naukowych. Udokumentowane wdrożenie daje jednostce naukowej określone punkty do kategoryzacji. SUM realizuje ten cel poprzez stworzenie systemu motywacyjnego dla badaczy prowadzących badania wdrożeniowe, umożliwia badaczom udział w szkoleniach, celem rozróżniania prac o charakterze wdrożeniowym od standardowych usług obejmujących badania certyfikacyjne i homologacyjne. SUM tworzy system zachęt do aktywnego zaangażowania się pracowników i doktorantów w rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności oraz dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ciągłość prowadzenia najwyższej jakości badań naukowych poprzez zatrudnianie najzdolniejszych młodych badaczy i doktorantów, stworzenie kompleksowego programu wsparcia zawierającego: pomoc w uzyskaniu środków finansowych oferowanych przez programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Unii Europejskiej, utworzenie w Uczelni funduszu stypendialnego dla najzdolniejszych doktorantów i młodych badaczy.


Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker