• Targi Edukacyjne
  Targi Edukacyjne
 • V Ogólnopolskie Zawody Uczelni Wyższych w Ratownictwie Medycznym - zadanie nocne
  V Ogólnopolskie Zawody Uczelni Wyższych w Ratownictwie Medycznym - zadanie nocne
 • SUMwars 2014
  SUMwars 2014
 • SUMwars 2014
  SUMwars 2014
 • SUMwars 2014
  SUMwars 2014
 • Aktywny Dzień Zdrowej Rodziny
  Aktywny Dzień Zdrowej Rodziny
 • Aktywny Dzie Zdrowej Rodziny
  Aktywny Dzień Zdrowej Rodziny
 • Dzie Otwarty Wlk
  Dzień Otwarty WLK
 • Festiwal Wiedzy W Katowicach
  Festiwal Wiedzy w Katowicach
 • Medykalia
  Medykalia
 • Medykalia
  Medykalia
 • Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej

Regulacje Prawne

Michał Henke włącz .

Regulamin realizacji działań związanych ze stworzeniem studentom i doktorantom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia
wprowadzony zarządzeniem Rektora SUM nr 107/2013  z późn. zm. 

 

REGULAMIN

§ 1


1.  Przekazywana Śląskiemu Uniwersytetowi Medycznemu w Katowicach dotacja, o której mowa w art. 94 ust 1. pkt. 11) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym, przeznaczona jest na finasowanie działań mających na celu stworzenie studentom i doktorantom niepełnosprawnym warunków do pełnego ich udziału w procesie kształcenia.
2. Dysponentem środków, o których mowa w ust. 1 jest Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

§ 2


1.    Realizacja zadań, o których mowa w § 1 ust. 1 polegać będzie w szczególności na:
1)    integracji środowiskowej osób pełno i niepełnosprawnych poprzez organizację imprez o charakterze integracyjnym oraz świadomościowym skierowanym na rzecz studentów i doktorantów niepełnosprawnych;
2)    organizacji obozów szkoleniowych dla studentów niepełnosprawnych oraz finansowanie lub współfinansowanie wyjazdów studentów i doktorantów niepełnosprawnych na spotkania/warsztaty organizowane dla studentów i doktorantów niepełnosprawnych;
3)    organizacji warsztatów oraz szkoleń dla studentów i doktorantów niepełnosprawnych w zakresie m.in. poradnictwa zawodowego, wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej zgodnej z preferencjami i ograniczeniami wynikającymi z niepełnosprawności studentów;
4)    organizacji dodatkowych zajęć sportowych na rzecz studentów i doktorantów niepełnosprawnych oraz innych zajęć o charakterze ogólnorozwojowym i kulturalnym;
5)    organizacji zajęć z wychowania fizycznego oraz  innych zajęć dostosowanych do potrzeb studentów i doktorantów niepełnosprawnych;
6)    organizacji warsztatów edukacyjnych skierowanych do pracowników uczelni w zakresie przygotowania kadry do pracy z studentami i doktorantami niepełnosprawnymi, w tym organizacja kursów języka migowego;
7)    finansowaniu kosztów uczestnictwa pracowników działających na rzecz studentów i doktorantów niepełnosprawnych, w szkoleniach  i warsztatach,  przedmiotem których jest problematyka osób niepełnosprawnych w celu podniesienia jakości działań podejmowanych na rzecz studentów i doktorantów niepełnosprawnych;
8)    organizacji poradnictwa psychologicznego dla studentów i doktorantów niepełnosprawnych;
9)    zakupie lub wytworzeniu we własnym zakresie środków trwałych niezaliczonych do pierwszego wyposażenia (z wyłączeniem sprzętu komputerowego) oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa jest niższa niż 3.500,00 zł, z zastrzeżeniem, że zakup pozostanie majątkiem uczelni, do wykorzystania przez  niepełnosprawnych studentów/doktorantów;
10)    zapewnieniu pomocy naukowych dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności
w trakcie zajęć dydaktycznych;
11)    dostosowaniu zaliczeń, egzaminów oraz wszelkich innych form weryfikacji wiedzy do potrzeb studentów/doktorantów niepełnosprawnych, w szczególności na przygotowanie materiałów w formie dla nich dostępnej;
12)    finansowaniu wynagrodzenia uczelnianego asystenta wspomagającego studentów/ doktorantów niepełnosprawnych oraz tłumacza języka migowego. Szczegółowy zakres wykonywania oraz rozliczania pracy asystentów studentów i doktorantów niepełnosprawnych określony zostanie odrębnym Zarządzeniem.
13)    zapewnieniu transportu między obiektami dydaktycznymi Uczelni;
14)     zapewnieniu innych form wsparcia, o które wnioskować może student/doktorant niepełnosprawny w celu zapewnienia warunków do pełnego udziału w procesie dydaktycznym w ramach dotacji przeznaczonej na ten cel.
2.    Wysokość środków finansowych przeznaczonych na daną formę wsparcia uzależniona jest od kwoty przekazanej dotacji, o której mowa w § 1 ust. 1.
3.    Środki z dotacji budżetowej, o której mowa w § 1 ust. 1., nie mogą być przeznaczone na realizację zadań i wydatków w części, w jakich zostały sfinansowane z innych środków.

§ 3


1.    Ze wsparcia, o którym mowa w § 2 ust. 1 może skorzystać osoba posiadająca status studenta/doktoranta SUM oraz legitymująca się aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności.
2.    Wsparciem objęci są również pracownicy uczelni działający na rzecz studentów i doktorantów niepełnosprawnych.
3.    Objęcie wsparciem, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, nie wyłącza możliwości uzyskania przez studenta/doktoranta innych form pomocy tj. w szczególności: stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora dla najlepszych studentów i doktorantów, stypendium ministra za osiągnięcia w nauce, bądź wybitne osiągnięcia sportowe, zapomogi.

§ 4


1.    Podejmowanie inicjatyw i realizowanie działań dotyczących studentów/doktorantów niepełnosprawnych w SUM, w tym przedstawianie planu działania wykorzystania środków dotacji z Ministerstwa Zdrowia na zadania związane ze wsparciem, o których  mowa w niniejszym Regulaminie, należą do zadań Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych, zwanego dalej Pełnomocnikiem.
2.    Działania Pełnomocnika następują przy zachowaniu procedur regulujących wydatkowanie środków publicznych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.
3.    Studenci/doktoranci niepełnosprawni oraz pracownicy, o których mowa w § 3 ust. 2, występują o dofinansowanie lub sfinansowanie  wyjazdu, na zasadach określonych odrębnymi aktami wewnętrznymi, z zastrzeżeniem ust. 4.
4.    Wniosek o dofinansowanie lub sfinansowanie wyjazdu wymaga opinii Pełnomocnika.
5.    Działania Pełnomocnika nie wyłączają możliwości składania przez studentów/doktorantów niepełnosprawnych wniosków dotyczących realizacji wsparcia, o którym mowa w § 2 ust.1.
6.    Wnioski, o których mowa w ust. 5 składane są za pośrednictwem Kierownika Działu Karier Studenckich i Promocji Uczelni do Pełnomocnika, z wyłączeniem ust. 3. Wzór Wniosku stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

§ 5

1.    Student/doktorant traci prawo do korzystania ze środków dotacji o której mowa w § 1 ust. 1)
w przypadku:
1)    ukończenia studiów;
2)    skreślenia z listy studentów/doktorantów;
3)    nieuzyskania orzeczenia o niepełnosprawności na kolejny okres lub jego nieprzedstawienia w terminie, o którym mowa w ust. 3;
4)    rezygnacji ze wsparcia.
2.    Prawo do wsparcia ulega zawieszeniu w przypadku:

1)    zawieszenia w prawach studenta/doktoranta na podstawie prawomocnego  orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej;
2)    urlopu dziekańskiego.
3.    Student/doktorant zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia orzeczenia

o niepełnosprawności nie później jednak niż w terminie do jednego miesiąca od daty jego otrzymania.

§ 6

Informacje na temat podejmowanych na rzecz studentów i doktorantów niepełnosprawnych działań dostępne są na stronie internetowej Uczelni; www.sum.edu.pl.

§ 7

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Pobierz: Wniosek o przyznanie wsparcia.

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker