Organizacje Studenckie

Michał Henke włącz .

 

 • SAMORZĄD STUDENCKI ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
  W KATOWICACH

Samorząd Studencki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach stanowią wszyscy studenci Uczelni. Organy kolegialne takie jak: Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego (RUSS), Wydziałowe Samorządy Studenckie (WSS) oraz Rada Mieszkańców – na szczeblu Domów Studenckich, tworzą strukturę i funkcjonowanie Samorządu Studenckiego. Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego jest najwyższym organem uchwałodawczym.

Celem Samorządu Studenckiego jest reprezentowanie, obrona praw i interesów Studentów oraz współpraca z Władzami i Administracją Uczelni oraz integracja środowiska akademickiego. Najważniejszym zadaniem i obowiązkiem Samorządu jest prowadzenie działalności dla dobra studentów, przede wszystkim na rzecz prawidłowego procesu dydaktycznego i wychowawczego, a w szczególności kształtowanie modelu i programów studiów, podnoszenie poziomu studiowania i nauczania, tworzenie warunków do samokształcenia, rozwoju osobowości i wszechstronnych zainteresowań studentów.

Samorząd deleguje swoich przedstawicieli do organów uczelnianych: Senatu, Rady Wydziału, Komisji senackich, statutowych, uczelnianych działających w Uczelni.

Samorząd odgrywa również ważną rolę w decydowaniu w porozumieniu z Rektorem w sprawach dotyczących wydatkowania środków finansowych na cele studenckie, m.in.: w przypadku przyznawania i podziału środków na pomoc materialną studentom SUM w Katowicach, podziału środków na działalność Samorządu.

Samorząd Studencki swoją działalnością wspiera organizacje studenckie, m.in.: Młodą Farmację, IFMSA, PTSS, AZS, STN. Jest organizatorem wielu konferencji oraz akcji studenckich - Konferencji Rady Pedagogicznej, Konferencji „Uzdrawiamy przyszłość – studenci medycyny o polskiej służbie zdrowia”. W ramach działań na rzecz integracji środowiska akademickiego, Samorząd organizuje akcje integracyjne/adaptacyjne dla studentów - otrzęsiny dla pierwszaków, Medykalia, Rajd Medyka, akcje krwiodawstwa, różnego rodzaju zbiórki na rzecz społeczności lokalnej oraz jest współorganizatorem Dni Otwartych, Dyplomatoriów przeprowadzanych w Uczelni oraz wyjazdów integracyjnych dla studentów - letniego oraz zimowego Campusu Akademickiego, imprez o charakterze ogólnośląskim. W związku z delegowaniem przedstawicieli Samorządu Studenckiego do Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej i komisji działających przy Parlamencie, przedstawiciele SUM w Katowicach aktywnie reprezentują Uczelnię na konferencjach organizowanych przez PSRP oraz w Komisjach branżowych – Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego.

Więcej informacji na: www.samorzad.sum.edu.pl

 

 • STUDENCKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

STN jest organizacją studencką, która zrzesza koła naukowe działające przy każdym z pięciu wydziałów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Celem STN jest koordynacja działalności Studenckich Kół Naukowych, współuczestnictwo w życiu naukowym Uczelni oraz reprezentowanie studenckiego ruchu naukowego i jego osiągnięć wobec Władz Uczelni i innych organizacji naukowych. STN prowadzi rejestr kół naukowych działających w SUM, organizuje konferencje naukowe o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

Więcej informacji na: www.stn.sum.edu.pl

 

 • AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY

Uczelniany Klub AZS Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicachjest organizacją studencką, działającą przy Uczelni, która zrzesza studentów wszystkich pięciu wydziałów Uczelni.

Celem Klubu jest propagowanie sportu w Uczelni, w charakterze treningów i zgrupowań  w ramach kadry sekcji sportowych, organizowanie zawodów i imprez wewnątrz uczelnianych oraz ogólnodostępnych zajęć dla wszystkich studentów Uczelni.

KU AZS SUM w Katowicach zrzesza około 300 członków AZS (studenci i pracownicy Uczelni biorący udział w zawodach), dodatkowo około 300 studentów korzystających z ogólnodostępnych zajęć sportowych.

W ramach działalności Klubu funkcjonują w Uczelni następujące sekcje sportowe:

 • sekcja pływacka kobiet i mężczyzn,
 • sekcja tenisa ziemnego,
 • sekcja tenisa stołowego,
 • sekcja snowboard,
 • sekcja narciarska,
 • sekcja wspinaczki sportowej,
 • sekcja siatkówki kobiet i mężczyzn,
 • sekcja koszykówki kobiet i mężczyzn,
 • sekcja żeglarska,
 • sekcja curling,
 • sekcja fitness,
 • sekcja turystyki górskiej,
 • sekcja karate,
 • sekcja piłki nożnej,
 • sekcja lekkiej atletyki.

Członkowie KU AZS SUM w Katowicach regularnie biorą udział w Akademickich Mistrzostwach Śląska, od lat w rankingu zdobywając średnio 5 miejsce spośród 29 uczelni śląska, Akademickich Mistrzostwach Polski oraz Mistrzostwach Polski Uczelni Medycznych.

Więcej informacji na: www.azs.sum.edu.pl

 • IFMSA POLAND – Oddział Śląsk

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland jest organizacją zrzeszającą studentów medycyny i młodych lekarzy. W ramach swojej działalności należy do Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Studentów Medycyny – IFMSA (International Federation of Medical Students Associations). IFMSA jest największą na świecie organizacją studencką. Poprzez organizacje krajowe należą do niej studenci ze 103 państw. W ramach IFMSA działa ponad 2 000 000 młodych ludzi na świecie. IFMSA-Poland jest organizacją pozwalającą studentom rozwinąć swoje zainteresowania, zarówno medyczne, jak i nie związane z medycyną. Zrzeszenie z IFMSA umożliwia poznanie studentów z całego świata i uczestniczenie w wielu międzynarodowych projektach.

Więcej informacji na: www.slask.ifmsa.pl

 

 • MŁODA FARMACJA Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

Młoda Farmacja jest zespołem sekcji studenckich Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego przy Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Młoda Farmacja bierze czynny udział w Student Exchange Programme – programie dzięki któremu studenci mogą odbyć wakacyjne praktyki za granicą na uczelniach całego świata. Angażuje się w udział w akcjach charytatywnych (Mikołajkowa zbiórka słodyczy dla wychowanków domów dziecka), prozdrowotnych (m.in. z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS). Organizuje oraz uczestniczy w imprezach o charakterze kulturalnym, towarzyskim i integracyjnym. Uczestniczy w zjazdach i spotkaniach integrujących środowisko farmaceutyczne. Młoda Farmacja jest również organizatorem konferencji naukowych, szkoleń oraz wykładów.

Więcej informacji na: www.mloda.farmacja.sum.edu.pl

 

 • POLSKIE TOWARZYSTWO STUDENTÓW STOMATOLOGII

Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii założone zostało w 1997 r. we Wrocławiu, jest stowarzyszeniem mającym na celu utworzenie struktur reprezentujących środowisko studentów stomatologii w całym kraju i dbającym o interesy tej grupy na wielu płaszczyznach. Jest członkiem rzeczywistym IADS (International Association of Dental Students) oraz EDSA (Europejskie Stowarzyszenie Studentów Stomatologii).
PTSS zrzesza Oddziały, działające we wszystkich miastach, gdzie znajdują się szkoły dentystyczne. Towarzystwem kieruje Zarząd Główny. Poszczególne Oddziały kilkakrotnie w ciągu roku akademickiego organizują konferencje PTSS. Co roku na przełomie marca i kwietnia odbywają się Walne Zjazdy Delegatów PTSS, połączone z wyborami do Zarządu Głównego. Obszary działalności PTSS: szkolenia dla przyszłych dentystów, konferencje naukowe w kraju i za granicą, programy profilaktyczne, udział w projektach IADS i EDSA, redakcja i dystrybucja ogólnopolskiego studenckiego kwartalnika StuDentico. Ale poza wszystkimi naukowymi i organizacyjnymi zadaniami PTSS to również okazja do spotkań i wymiany doświadczeń między studentami wszystkich lat studiów, arena wspólnych kontaktów studentów i okazja do rozszerzenia kręgu znajomości.

Więcej informacji na: www.ptss.pl

 

 • ŚLĄSKA MEDYCYNA LABORATORYJNA

Śląska Medycyna Laboratoryjna zrzesza środowisko studentów kierunku analityka medyczna Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. Celem działania SML jest reprezentowanie i dążenie do integracji tego środowiska studenckiego, a także podkreślanie roli zawodu diagnosty laboratoryjnego i odpowiedzialności jego pracy zawodowej. Kluczowym aspektem jest także współpraca i wymiana doświadczeń z innymi tego rodzaju organizacjami działającymi w Polsce, m.in. w Białymstoku, Bydgoszczy, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie oraz we Wrocławiu. Dążenie do wielokierunkowego rozwoju zainteresowań członków SML sprawia, że swoje miejsce mogą tutaj znaleźć również studenci innych kierunków studiów realizowanych na WF z OML.W tym przypadku mogą oni ubiegać się o status członka wspierającego.

Wiecej informacji na: http://sml.sum.edu.pl/

 

 • STUDENCKIE TOWARZYSTWO FARMACJI PRZEMYSŁOWEJ

Organizacja została powołana w grudniu 2015 r. Decyzją nr 1/ROS/2015 Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Celem działalności Organizacji jest:
1) poszerzanie zainteresowań studentów kierunku farmacja tematyką przemysłu farmaceutycznego;
2) dążenie do integracji studentów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu;
3) organizowanie wyjazdów, wykładów i warsztatów ukierunkowanych na praktyczne aspekty farmacji przemysłowej;
4) podkreślanie roli zawodu farmaceuty i odpowiedzialności jego pracy zawodowej
w przemyśle farmaceutycznym;
5) podejmowanie innych działań, które Organizacja uzna za korzystne dla studentów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Uczelni.

Więcej informacji na: https://www.facebook.com/kolofarmacjiprzemyslowejsum/      

 

 • AMSA - AMERICAN MEDICAL STUDENT ASSOCIALTION

Amerykańskie Stowarzyszenie Studentów Medycyny jest organizacją, która została oficjalnie uznana za działającą przy Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach w grudniu 2015 r. Organizacja skupia w swoich szeregach studentów medycyny programu anglojęzycznego jak również studentów polskich.  AMSA jest najstarszą i największą organizacją w USA zrzeszającą studentów medycyny.

Więcej informacji na: http://www.amsa.org/

 

 

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker