Wyjazdy studentów

Administrator włącz .

UWAGA! Studenci i Doktoranci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Zgodnie z podjętą przez Zarząd Studenckiego Towarzystwa Naukowego SUM Uchwałą Nr 16/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 roku, w sprawie: zmiany zasad rozdziału środków przeznaczonych na dofinansowanie wyjazdów studenckich, informujemy, iż maksymalna kwota dofinansowania wyjazdu krajowego wynosi 200 zł, natomiast zagranicznego 400 zł.

Powyższa decyzja jest spowodowana wykorzystaniem środków przeznaczonych na dofinansowanie wyjazdów w roku 2016 na poziomie powyżej 70 %.

Ponadto w roku 2016 dana osoba otrzymać może nie więcej niż trzy dofinansowania wyjazdów naukowych o procentowej wartości kwoty nie przekraczającej kwoty maksymalnej. Pierwszy wyjazd – 100%, drugi wyjazd – 75%, trzeci wyjazd – 50%.

Informujemy, że zasady udzielania zgody oraz rozliczania wyjazdów krajowych i zagranicznych studentów i doktorantów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach reguluje Zarządzenie Rektora Uczelni nr 100/2016 z dnia 22 lipca 2016 r.

Kto i w jakim celu może uzyskać zgodę na wyjazd

Zgodnie z treścią Zarządzenia zgodę na wyjazdy krajowe i zagraniczne, w imieniu Uniwersytetu, mogą otrzymywać studenci i doktoranci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w związku z:

 1. reprezentowaniem społeczności studentów/doktorantów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach:
  1. w międzyuczelnianych i krajowych kolegialnych organach samorządowych,
  2. krajowych i międzynarodowych organach stowarzyszeń i organizacji studentów
   i doktorantów,
  3. przed organami administracji państwowej;
 2. udziałem w konferencjach, kongresach, zjazdach, zgrupowaniach i sympozjach naukowych, warsztatach naukowych;
  1. udziałem w konkursach naukowych;
  2. realizacją badań naukowych w ramach realizowanych projektów badawczych,
  3. uczestnictwem w zawodach sportowych,
  4. uczestnictwem w innych wydarzeniach mających na celu reprezentowanie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

WAŻNE!

Udzielenie studentowi/doktorantowi zgody na wyjazd stanowi równocześnie usprawiedliwieniem jego nieobecności na obowiązkowych zajęciach dydaktycznych.

Co należy zrobić żeby otrzymać zgodę na wyjazd

W celu otrzymania zgody na wyjazd, student/doktorant, zobowiązany jest do złożenia, w terminie co najmniej 14 dni przed planowanym wyjazdem wniosku o udzielenie zgody na wyjazd
wniosek o udzielenie zgody na wyjazd - student
wniosek o udzielenie zgody na wyjazd - doktorant

Wniosek, należy złożyć w jednym egzemplarzu, we właściwym Dziekanacie lub odpowiednio w Studium Doktoranckim.

Finansowanie Wyjazdu

Decyzja w zakresie wysokości zwrotu kosztów wyjazdu studenta/doktoranta podejmowana jest przy uwzględnieniu opinii Kwestora oraz organizacji studenckich/doktoranckich, w ramach środków finansowych przeznaczonych na działalność tych organizacji.

Student/Doktorant z tytułu wyjazdu może otrzymać całkowity lub częściowy zwrot kosztów:

 1. opłaty rejestracyjnej,
 2. przejazdów,
 3. dojazdów środkami komunikacji miejskiej,
 4. noclegów,

Student/Doktorant, który otrzyma zgodę na dofinasowanie wyjazdu zobowiązany jest do rozliczenia kosztów wyjazdu, w terminie 14 dni, od daty zakończenia wyjazdu, określonego udzieloną zgodą.

Rozliczenia wyjazdu należy dokonać poprzez wypełnienie rozliczenia kosztów wyjazdu studenta / rozliczenia kosztów wyjazdu doktoranta i jego dostarczenie do Działu Karier Studenckich i Promocji Uczelni w przypadku studentów lub do Działu Studiów i Studentów Sekcja Szkolenia Podyplomowego w przypadku doktorantów.

UWAGA!

Niedokonanie rozliczenia w powyżej wskazanym terminie, może skutkować odmową zwrotu kosztów, w przypadku rozdysponowania ich na cele określone niniejszym zarządzeniem dla innych wnioskodawców.

W przypadku, gdy wyjazd nie dojdzie do skutku z winy studenta/doktoranta, zobowiązany jest on do pokrycia wszelkich finansowych konsekwencji z tym związanych.

Szczegółowo zasady udzielania zgody na wyjazdy i ich rozliczenie określone są w Zarządzeniu Rektora Uczelni nr 100/2016 z dnia 22 lipca 2016 r.

Dokumenty do pobrania:
wniosek o udzielenie zgody na wyjazd - student
wniosek o udzielenie zgody na wyjazd - doktorant
rozliczenie kosztów wyjazdu studenta
rozliczenie kosztów wyjazdu doktoranta
oświadczenie
wniosek o dokonanie krajowej opłaty zjazdowej studenta/doktoranta

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker