Wyjazdy studentów

Administrator włącz .

UWAGA! Studenci i Doktoranci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach


W roku 2017 dana osoba otrzymać może nie więcej niż trzy dofinansowania wyjazdów naukowych o procentowej wartości kwoty nie przekraczającej kwoty maksymalnej. Pierwszy wyjazd – 100%, drugi wyjazd – 75%, trzeci wyjazd – 50%.

Informujemy, że zasady udzielania zgody oraz rozliczania wyjazdów krajowych i zagranicznych studentów i doktorantów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach reguluje Zarządzenie Rektora Uczelni nr 100/2016 z dnia 22 lipca 2016 r.

Kto i w jakim celu może uzyskać zgodę na wyjazd

Zgodnie z treścią Zarządzenia zgodę na wyjazdy krajowe i zagraniczne, w imieniu Uniwersytetu, mogą otrzymywać studenci i doktoranci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w związku z:

 1. reprezentowaniem społeczności studentów/doktorantów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach:
  1. w międzyuczelnianych i krajowych kolegialnych organach samorządowych,
  2. krajowych i międzynarodowych organach stowarzyszeń i organizacji studentów
   i doktorantów,
  3. przed organami administracji państwowej;
 2. udziałem w konferencjach, kongresach, zjazdach, zgrupowaniach i sympozjach naukowych, warsztatach naukowych;
  1. udziałem w konkursach naukowych;
  2. realizacją badań naukowych w ramach realizowanych projektów badawczych,
  3. uczestnictwem w zawodach sportowych,
  4. uczestnictwem w innych wydarzeniach mających na celu reprezentowanie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

WAŻNE!

Udzielenie studentowi/doktorantowi zgody na wyjazd stanowi równocześnie usprawiedliwieniem jego nieobecności na obowiązkowych zajęciach dydaktycznych.

Co należy zrobić żeby otrzymać zgodę na wyjazd

W celu otrzymania zgody na wyjazd, student/doktorant, zobowiązany jest do złożenia, w terminie co najmniej 14 dni przed planowanym wyjazdem wniosku o udzielenie zgody na wyjazd
wniosek o udzielenie zgody na wyjazd - student
wniosek o udzielenie zgody na wyjazd - doktorant

Wniosek, należy złożyć w jednym egzemplarzu, we właściwym Dziekanacie lub odpowiednio w Studium Doktoranckim.

Finansowanie Wyjazdu

Decyzja w zakresie wysokości zwrotu kosztów wyjazdu studenta/doktoranta podejmowana jest przy uwzględnieniu opinii Kwestora oraz organizacji studenckich/doktoranckich, w ramach środków finansowych przeznaczonych na działalność tych organizacji.

Student/Doktorant z tytułu wyjazdu może otrzymać całkowity lub częściowy zwrot kosztów:

 1. opłaty rejestracyjnej,
 2. przejazdów,
 3. dojazdów środkami komunikacji miejskiej,
 4. noclegów,

Student/Doktorant, który otrzyma zgodę na dofinasowanie wyjazdu zobowiązany jest do rozliczenia kosztów wyjazdu, w terminie 14 dni, od daty zakończenia wyjazdu, określonego udzieloną zgodą.

Rozliczenia wyjazdu należy dokonać poprzez wypełnienie rozliczenia kosztów wyjazdu studenta / rozliczenia kosztów wyjazdu doktoranta i jego dostarczenie do Działu Karier Studenckich i Promocji Uczelni w przypadku studentów lub do Działu Studiów i Studentów Sekcja Szkolenia Podyplomowego w przypadku doktorantów.

UWAGA!

Niedokonanie rozliczenia w powyżej wskazanym terminie, może skutkować odmową zwrotu kosztów, w przypadku rozdysponowania ich na cele określone niniejszym zarządzeniem dla innych wnioskodawców.

W przypadku, gdy wyjazd nie dojdzie do skutku z winy studenta/doktoranta, zobowiązany jest on do pokrycia wszelkich finansowych konsekwencji z tym związanych.

Szczegółowo zasady udzielania zgody na wyjazdy i ich rozliczenie określone są w Zarządzeniu Rektora Uczelni nr 100/2016 z dnia 22 lipca 2016 r.

 

Dokumenty do pobrania:
wniosek o udzielenie zgody na wyjazd - student
wniosek o udzielenie zgody na wyjazd - doktorant
rozliczenie kosztów wyjazdu studenta
rozliczenie kosztów wyjazdu doktoranta
oświadczenie
wniosek o dokonanie krajowej opłaty zjazdowej studenta/doktoranta

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker