wyjazdy - studia

Michał Henke włącz .

Warunki kierowania studentów i doktorantów za granice w celach szkoleniowych

Warunki i tryb kierowania studentów i doktorantów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za granicę w celach szkoleniowych określa załącznik nr 2 do Uchwały nr 25/2007 Senatu Uczelni.

Studenci i Doktoranci, mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy spełniają warunki określone przez podmiot zagraniczny, mogą być kierowani za granicę w celach szkoleniowych na:

 1. odbycie części jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia albo studiów drugiego stopnia,
 2. studia podyplomowe,
 3. studia doktoranckie,
 4. staże naukowe lub specjalizacyjne,
 5. kursy językowe,
 6. praktyki zawodowe.

Doktoranci i studenci mogą być kierowani za granicę w ww. celach na koszt własny lub podmiotu nie będącego jednostką kierującą.

Uczelnia nie pokrywa kosztów ubezpieczenia i innych świadczeń związanych z odbywaniem studiów, w tym studiów doktoranckich, staży naukowych lub specjalizacyjnych, kursów językowych lub praktyk za granicą.

Doktoranci i studenci ubiegający się o skierowanie za granicę ww. celach, składają wniosek do Rektora SUM

Studenci i doktoranci ubiegający się o skierowanie za granicę do wniosku dołączają następujące dokumenty:

 1. zaświadczenie o braku przeciwwskazań do skierowania za granicę w celach szkoleniowych,
 2. oświadczenie o znajomości języka obcego,
 3. dokumenty wymagane przez podmiot zagraniczny,

Decyzje w sprawach skierowania studentów za granicę w celach, podejmuje Rektor, po zaopiniowaniu Dziekana oraz Prorektora ds. Studiów i Studentów.

Doktorantowi i studentowi kierowanemu za granicę, Uczelnia wydaje skierowanie określające;

 1. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania na terytorium RP osoby skierowanej,
 2. cel skierowania za granicę,
 3. okres, na który osoba zostaje skierowana
 4. zakres świadczeń przyznanych osobie skierowanej i podmioty, które przyznały te świadczenia

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker